คณะผู้บริหารกิตติมศักดิ์

การทำงาน
 • ครูคณิตศาสตร์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา มากกว่า 20 ปี
 • ครูผู้สอนเสริมนักเรียน Gifted โอลิมปิก สพฐ. และนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงวิชาคณิตศาสตร์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
 • อดีตวิทยากรพิเศษในโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์, ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า และร.ร.จิตรลดา ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ร.ร.ประภามนตรี ฯลฯ
การทำงาน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
 • ผู้อำนวยการโครงการการันตี

 • การศึกษา
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มัธยมศึกษา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา และ ร.ร.สาธิต ปทุมวัน
การทำงาน
 • ครูคณิตศาสตร์ห้อง Gifted คณิตศาสตร์ - อาจารย์ติวนักเรียนเพื่อการสอบแข่งขันระดับนานาชาติ
 • ผู้แต่งตำรา “เรขาคณิต คิดไม่ยาก” และ “พีชคณิต คิดสนุก”
 • วิทยากรรับเชิญจากสถาบันการศึกษาของรัฐ
 • และวิทยากรรับเชิญจากโรงเรียนเอกชนหลายแห่ง

 

 

คณะที่ปรึกษา

การทำงาน
 • Legal Academic Researcher at SEA/ASEAN- European Centre , University of Groningen , the Netherlands.

 • การศึกษา
 • ปริญญาเอก (PhD. in Law) University of Groningen, the Netherlands
 • ปริญญาโท Master of Law ( LL.M in International Criminal Law) University of London
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา และนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การทำงาน
 • วิทยากรด้านการประกันภัยและวางแผนการเงิน บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • อดีต วิทยากรแนะแนว รับเชิญ โรงเรียนต่างๆ เช่น สาธิต มศว ปทุมวัน, สามเสนวิทยาลัย, กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม, เซนต์โยเซฟ คอนแวนต์

 • การศึกษา
 • MSc Management, Manchester Metropolitan University, UK
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มัธยมศึกษา เตรียมอุดมฯ รุ่น 61 และ สาธิต ปทุมวัน รุ่น 43
การทำงาน
 • พนักงานไต่สวน สายงานปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
 • เจ้าของและผู้บริหารเว็บไซด์ www.lawinbook.com คลังหนังสือกฎหมายออนไลน์ 24 ชั่วโมง
 • อดีต นิติกร รัฐสภา

 • การศึกษา
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การทำงาน
 • Compliance, Legal Sub-Committee TLAA
 • ที่ปรึกษากฎหมาย The Legal Thai Co., Ltd.
 • อดีต เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) - ทนายรับเชิญประจำรายการต่าง ๆ เช่น เจาะสนามข่าว 7 สี, ThaiPBS, Nation TV ฯลฯ

 • การศึกษา
 • Ph.D (Justice Administration) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มัธยมศึกษา ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์
การทำงาน
 • CEO & ผู้ก่อตั้งเพจ FongDi.com
 • Head of Legal & Compliance Manulife Asset Management
 • อดีตที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารซิติแบงก์
 • ทนายรับเชิญประจำรายการต่าง ๆ เช่น เจาะสนามข่าว 7 สี, ThaiPBS, Nation TV ฯลฯ

 • การศึกษา
 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ใบอนุญาตว่าความ และ Notarial Services Attorney สภาทนายความ
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ และนิติศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
 • มัธยมศึกษา เตรียมอุดมฯ รุ่น 61 และ สาธิต ปทุมวัน รุ่น 43ทีมบริหารด้านวิชาการ

ทีมบริหารด้านวิชาการ
 • ฝ่ายข้อมูลและแนะแนวการศึกษา
 • ทีมบริหารด้านวิชาการ
 • ฝ่ายวิชาการและหลักสูตร
 •  

   ทีมบริหารด้านบริการลูกค้า


  ทีมบริหารด้านการบริการลูกค้า
 • ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
 • ทีมบริหารด้านการบริการลูกค้า
 • ผู้จัดการฝ่ายแนะนำการศึกษา
 • ทีมบริหารด้านการบริการลูกค้า
 • กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

 •  

  Visitors: 219,717