ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคอร์์สเรียน ประถม - ม.ต้น (theBTS SMART)


 สอบตรงนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์

 

 

 รายชื่อน้องๆที่สอบติดนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์                                 update: 09/05/54


 ทางสถาบัน The BTS ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สามารถสอบตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  ธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์   ได้ตามที่น้องๆมุ่งหวัง โดยน้องๆที่สอบตรงติด มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 


รายชื่อน้องๆที่สอบติดนิติศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์


นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

1

กนกวรรณ

อุ่นอนันต์

เซนต์โยเซฟ บางนา

2

กมลนัทธ์

คงอินทร์

มอ.วิทยานุสรณ์

3

กมลพรรณ

สินชัยวนิชกุล

 

4

กมลวรรณ

เดชะทัตตานนท์

เบ็ญจะมะมหาราช

5

กรวรรณ

สุทธิโยธิน

ศรีบุญยานนท์

6

กฤติกา

เกตุษเฐียร

 

7

กฤษกร

เลิศสิทธิชัย

 

8

กฤษฏิ์

จันทราทิพย์

สาธิตปทุมวัน

9

กันต์ฤทัย

ไววิทยะ

บดินทรเดชา

10

ไกรสร

ญาณพิชิต

 

11

คัมภีร์

ประเสริฐผล

มอ.วิทยานุสรณ์

12

จินตกานต์

เครือเทศน์

ราชินี

13

จุฑาพร

ปิยะพิเชษฐกุล

 

14

เจตจิรัสย์

รัตนติกุล

เตรียมอุดมศึกษา

15

เจษฎาภรณ์

สมบูรณ์พงศ์

ศรีบุณยานนท์

16

ชฎามาน

รัตนจรุงพร

สุราษฎร์ธานี

17

ชนกันต์

รัตนอุดม

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

18

ชนม์ณกานต์

นิวาตวงศ์

มาแตร์เดอี

19

ชนะฉาย

สีหานาท

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20

ชนิสา

ชูประดิษฐ์

มอ.วิทยานุสรณ์

21

ชยุตม์

ยลแย้ม

ระยองวิทยาคม

22

ชยุตม์

อัศวธีระเกียรติ

ราชวินิตมัธยม

23

ชลัฏ

ฟองกษีร

เตรียมอุดมศึกษา

24

ชวินทร์

อินทรักษ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

25

ชุติพงศ์

รักยุติธรรม

นครสวรรค์

26

ฐิติวุฒิ

เตชพันธ์

เตรียมอุดมศึกษา

27

ฐินันต์ดา

อรุโณประโยชน์

เตรียมอุดมศึกษา

28

ณัจภัค

จินต์จันทรวงศ์

เตรียมอุดมศึกษา

29

ณัชชา

ธนะวัฒนานนท์

สาธิตปทุมวัน

30

ณัฎฐนิช

พูลศรีสวัสดิ์

เตรียมอุดมศึกษา

31

ณัฐดนัย

วงศ์หิรัญเดชา

แสงทองวิทยา

32

ณัฐธิดา

อัศวินปรียา

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

33

ณัฐพล

สุวรรณภาณุ

วชิราวุธวิทยาลัย

34

ณัฐวัลย์

ศรีสุพรรณ

สาธิต ม.รามคำแหง

35

ต่อวงศ์

สร้อยสวัสดิ์

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

36

ถิรวัฒน์

โชติกมาศ

สวนกุหลาบนนทบุรี

37

ทัตชญา

เครือโสภณ

เตรียมอุดมศึกษา

38

ทัตพงศ์

พฤกษชาติ

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

39

ธนบัตร

ตระกูลภูชัย

 

40

ธนพัทธ์

คณาวิวัฒน์

ระยองวิทยาคม

41

ธนาวัฒน์

แซ่เล้า

วัดราชโอรส

42

ธนิตา

สุขช่วย

สงวนหญิง

43

ธนิศา

นิลยกานนท์

สตรีวิทยา

44

ธโนดม

จริยะพันธ์

บดินทรเดชา

45

ธราเทพ

กลิ่นจันทร์

สวนกุหลาบนนทบุรี

46

ธีรนุช

เผดิมปราชญ์

โยธินบูรณะ

47

ธีรพงศ์

สร้อยสุวรรณ์

เตรียมอุดมศึกษา

48

นครินทร์

เจียรมาศ

หาดใหญ่วิทยาลัย

49

นภนต์

ศรีประไพ

สามเสนวิทยาลัย

50

นรีวัฒน์

คุจารีวณิช

โยธินบูรณะ

51

นวพล

อินสุวรรณ

จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

52

นันท์นภัส

พูลเพิ่ม

กัลยาณวัตร

53

นันทนัช

สิมะโชคดี

ราชินี

54

นันทนา

ธรรมเทิดไท

เตรียมอุดมศึกษา

55

นันทิวรรณ

สุนทรพิมล

เตรียมอุดมศึกษา

56

นาวิกา

เจริญกิจจาธร

เบ็ญจะมะมหาราช

57

นิติพงษ์

พลวัน

บุรีรัมย์พิทยาคม

58

นิติวงศ์

หม่อมวงศ์

เตรียมอุดมศึกษา

59

นิพิฐพันธ์

หงษ์ใจ

สตรีศรีน่าน

60

นิรชร

ขจรไชยกุล

เตรียมอุดมศึกษา

61

บุณยาพร

หาญยืนยงสกุล

สาธิตประสานมิตร

62

เบญจวรรณ

บุตรครุฑ

อัสสัมชัญคอนแวนต์

63

ปณิธาน

พฤกษเกษมสุข

หอวังนนทบุรี

64

ปดิวร์ดา

บุญนำมา

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

65

ปพิชญา

ลีนะเปสนันท์

นวมินทราชินูทิศเตรียมน้อมเกล้า

66

ปวริศ

ปิ่นสินชัย

เซนต์ฟรังฯเมืองทอง

67

ปัญญพัฒน์

แปลงรัตน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

68

ปัทมาสน์

บรรจงประเสริฐ

สามเสนวิทยาลัย

69

ปาณิศา

วุฒิเศรษฐไพบูลย์

สตรีวิทยา

70

ปาลีรัฐ

นพคุณ

บุรีรัมย์พิทยาคม

71

พงษ์กฤษณ์

เสงี่ยมอยู่

พิษณุโลกพิทยาคม

72

พรปวีณ์

ปิติยนต์

สาธิตเกษตร

73

พรรษสลิล

รีพรหม

เตรียมอุดมศึกษา

74

พัดชา

ฤทธิ์เกษม

เตรียมอุดมศึกษา

75

พิชชากร

ธนสมบัติสกุล

วัดสุทธิวราราม

76

พิชชาพร

สุทธิรอด

เตรียมอุดมศึกษา

77

พิชยา

จันทร์มณี

หาดใหญ่วิทยาลัย

78

พิมพ์ปราง

บุณยสมิต

สาธิตเกษตร

79

พิมลพรรณ

ถิรางกูร

เตรียมอุดมศึกษา

80

แพรทิพย์

ชาติสวัสดิ์

กัลยาณีศรีธรรมราช

81

แพรวพรรณ

ปาลานุสรณ์

เตรียมอุดมศึกษา

82

ภรัน

สุกกสังค์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

83

ภัทรพร

เอี่ยมพิชัยมงคล

เตรียมอุดมศึกษา

84

ภัทราภรณ์

พูนพิริยะพงศ์

เตรียมอุดมศึกษา

85

มนต์วลี

วีรกุลภูวพัฒน์

ธิดานุเคราะห์

86

มนธิดา

อัครสามารถ

บดินทรเดชา

87

มิโก๊ะ

แซ่เล้า

อัสสัมชัญคอนแวนต์

88

มิญช์ชญา

ตระกูลมุทุตา

มอ.วิทยานุสรณ์

89

เมทินี

แสงสุวรรณ

เตรียมอุดมศึกษา

90

เมธาวี

ทัศนาเสถียรกิจ

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

91

เมษ์รวี

แจ่มแจ้ง

เตรียมอุดมศึกษา

92

รตา

ปลื้มใจ

สุราษฎร์ธานี

93

รติรัตน์

อุบลเลิศ

สตรีวิทยา

94

รวิชัย

ก่อเกียรติตระกูล

เทพศิรินทร์

95

รัฐนันท์

บัวชู

พรหมานุสรณ์เพชรบุรี

96

รัตนรัตน์

ฤทธิ์ชู

สตรีพัทลุง

97

รัตนสรณ์

วสุธาดา

เตรียมอุดมศึกษา

98

ลลิตา

วรฉัตรธาร

บดินทรเดชา

99

ละอองดาว

สันติดำรงพันธ์

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

100

ลัทธพล

เจริญชันษา

วชิราวุธวิทยาลัย

101

วรรณนภา

เตชสุวรรณชัย

สตรีนครสวรรค์

102

วรวัฒน์

สุวรรณประเสริฐ

เตรียมอุดมศึกษา

103

วรวิช

ชุมเปีย

มอ.วิทยานุสรณ์

104

วรัญญา

เจนจบ

สตรีศรีน่าน

105

วรัญญา

ประสิทธิหัตถ์

นวมินทราชินูทิศเตรียมน้อมเกล้า

106

วริศรา

กิตติวัฒนากูล

เตรียมอุดมศึกษา

107

วฤตดา

อรุณมานะกุล

สตรีวิทยา

108

วิชชาธร

วงศ์กุลพิศาล

หอวัง

109

วิณัฏฐิกา

ศรีประเสริฐ

ระยองวิทยา

110

วิรวรรณ

ตู้แก้ว

เตรียมอุดมศึกษา

111

ศศธร

ธาราเกษม

นวมินทราชินูทิศเตรียมน้อมเกล้า

112

ศุภกิจ

พานิชเจริญ

เบญจมราชรังสฤษฏิ์

113

ศุภิสรา

แย้มมณี

 

114

สพล

ปิ่นประเสริฐ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

115

สมฤทัย

วิศาลาภรณ์

สาธิตประสานมิตร

116

สรรพรัตน์

ตั้งสัจธรรม

เซนต์โยเซฟคอนแวนต์

117

สรวิศ

วงศ์บุญสิน

อัสสัมชัญบางรัก

118

สวรรยา

เตชะมาถาวร

นวมินทราชินูทิศเตรียมน้อมเกล้า

119

สวรส

สนเอี่ยม

หอวังนนทบุรี

120

สิทธิธัช

พัฒนศักดิ์ภิญโญ

จิตรลดา

121

สิรินรดา

ธรรมประทีป

สตรีวิทยา 2

122

สิรีธร

ราชเดิม

สุราษฏร์ธานี

123

สุกฤษฎิ์

ตั้งวรรณวิบูลย์

เตรียมอุดมศึกษา

124

สุธิตินันท์

ศรีราษฎร์

ธรรมศาสตร์คลองหลวง

125

สุธินี

จงเกรียงไกร

เตรียมอุดมศึกษา

126

เหมือนทิพย์

ศิริวรรณาพร

นวมินทราชินูทิศเตรียมน้อมเกล้า

127

อรวี

จำปากะนันท์

เตรียมอุดมศึกษา

128

อริยานันท์

ธนธัญญา

เตรียมอุดมศึกษา

129

อรุโณทัย

รักไทยนิยม

สตรีวิทยา

130

อรุโณทัย

ดิษบรรจง

วัฒนาวิทยาลัย

131

อัครพล

อร่ามเจริญ

สาธิตปทุมวัน

132

อัญวิชญ์

ลิมวัฒนานนท์

สาธิตประสานมิตร

133

อานนท์

ทวีโชติ

เซนต์คาเบรียล

134

อานนท์

กลิ่นอยู่

สามเสนวิทยาลัย

135

อินทัช

ปิยะนาทิน

สวนกุหลาบวิทยาลัย

136

อุเทน

เลิศทวีพรกุล

 

137

เอื้อมเดือน

จีรสันติ์พิชย์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

138

โอมาร์มุกตาร์

นำ

หาดใหญ่วิทยาลัย

139

พลอยไพลิน

ฟูทรัพย์นิรันดร์

เตรียมอุดมศึกษา

140

วีรภัทร

เลี้ยงสัจธรรม

สารสาสน์วิเทศศึกษา

141

อภิญญา

วิจิตต์โภคิน

 

 

 

 

 

 

 
ยินดีกับความสำเร็จ

theBTS Facebook Cover
ส่วนหนึ่งของน้องๆ ที่ประสบความสำเร็จ
สอบติดเข้าเตรียมฯ
สอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงCopyright © 2011 All Rights Reserved.