ReadyPlanet.com
dot dot


 คอร์สเตรียมสอบ Admission - O-NET

 

 

      การสอบ O – NET (Ordinary National Educational Test) คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับในช่วงชั้นที่ 4 จัดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 

Maths O-NET
    ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ซึ่งเป็นคณิตศาสตร์ในส่วนที่ไม่ยาก แต่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานในการทำข้อสอบ หากน้องขาดความรู้ในส่วนนี้ ก็อาจจะพลาดคะแนนในบางข้อได้ ซึ่งในคอร์สนี้จะช่วยให้น้องๆ ทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องได้อย่างแน่นอน

Science O-NET
    ข้อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์เป็นข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่รวมทั้งส่วนสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โลกและดาราศาสตร์  เนื้อหาครบถ้วนสำหรับการเตรียมตัวสอบโดยเฉพาะ

English O-NET
    ข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยส่วนไวยากรณ์ คำศัพท์และการอ่าน ข้อสอบทุกส่วนนั้นเน้นการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ดังนั้นในคอร์สนี้ น้องๆ จะได้ทราบถึงไวยากรณ์และคำศัพท์สำคัญในการสอบ พร้อมเทคนิคการอ่านที่ไม่เหมือนใครรวมถึงทางหนีทีไล่ของข้อสอบทุกส่วนเพื่อเสริมความมั่นใจก่อนสนามสอบจริง

Thai&Social O-NET
    ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย เป็นข้อสอบในส่วนหลักภาษาและการวิเคราะห์วรรณคดี ซึ่งในคอร์สนี้น้องๆ จะได้ฝึกฝนและเรียนรู้ข้อสอบในทั้ง 2 ส่วน
    ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา เป็นข้อสอบในส่วนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คอร์ส EXPRESS O-NET
คอร์สโค้งสุดท้าย สรุปเนื้อหาเฉพาะที่จำเป็นในการสอบ พร้อมทั้งให้น้องๆ ได้ฝึกทำข้อสอบเฉพาะที่ทางอาจารย์ผู้สอน ได้เก็งมาให้ โดยการฝึกทำ ย้ำๆ ซ้ำๆ เฉพาะประเด็นที่เน้นๆ (ย้ำๆ ซ้ำๆ เน้นๆ) โดยมีให้น้องๆ ได้เลือกเรียนทุกกลุ่มวิชา ได้แก่
1.Maths Express O-Net         2.Science Express O-Net
3.English Express O-Net       4.Thai Express O-Net
5.Social Express O-Net        โดยเรียนสรุปวิชาละ 6 ชั่วโมง

ก่อนลงเรียนคอร์ส O-Net หรือ Express O-Net ควรลงคอร์ส สรุปเนื้อหา ม.4-5-6 Complete ก่อนครับ รายละเอียดคลิ๊ก หรือ โทร 09-0197-7297 ถึง 7301

 ตารางเรียนคอร์ส O-NET

 

 

 

 

 

 
คอร์สเตรียมสอบ Admission

คอร์สเตรียมสอบ Admission - GAT
คอร์สเตรียมสอบ Admission - PAT 1
คอร์สเตรียมสอบ Admission - PAT 2
คอร์สเตรียมสอบ Admission - PAT 5
คอร์ส เตรียมสอบ Admission - PAT 7.1
คอร์ส เตรียมสอบ Admission - PAT 7.4
ความถนัดทางการแพทย์
PAT 7.3
PAT 2Copyright © 2011 All Rights Reserved.